تصاویر مربوط به نصب دستگاه های گیت کنترل تردد

باشگاه بیتو (شاهین شهر)

نصب ۴۴ عدد قفل آنلاین

نصب گیت خارجی و نمایشگر مبلغ

نصب ۲عدد دستگاه حضور و غیاب اطلس ۷

باشگاه حس تندرستی کرج

راه اندازی و نصب نرم افزار و گیت باشگاه حس تندرستی کرج