شهربازی لوتوس

نصب سیستم شهربازی در مجموعه لوتوس ایران مال

شهربازی مادر

نصب سامانه شهربازی در مجموعه شهربازی مادر دزفول

نصب ۶۴ عدد دستگاه کاهش اعتبار ۵ عدد دستگاه کاهش اعتبار چند نرخی ۴ عدد دستگاه افزایش اعتبار کارت

شهر بازی ملت

 نصب دستگاه کاهش اعتبار شهربازی ملت۲

شهر بازی دریم لند

 نصب دستگاه کاهش اعتبار شهربازی دریم لند